Privacy Policy

zuidtirol.nl, zuid-tirol.nl en suedtirol.nl

Deze websites zijn eigendom van Dolomiti Travel B.V., gevestigd aan de Willem Coepijnstraat 41, 3065 LB te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adresgegevens

Willem Coepijnstraat 41
3065 LB Rotterdam
06-57586611
www.dolomititravel.nl
info@dolomititravel.nl

Dick van der Reijden is de Functionaris Gegevensbescherming van Dolomiti Travel. Hij is te bereiken via info@dolomititravel.nl

Doel en wettelijke grondslag

Dolomiti Travel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: op basis van jouw toestemming)
• Vastleggen van opmerkingen bij een nieuwsitem (grondslag: op basis van jouw toestemming)
• Verzorgen van de reis waarvoor jij je hebt ingeschreven (grondslag: ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dolomiti Travel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Ten behoeve van de nieuwsbrief:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres

Bij het achterlaten van een opmerking:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres

Andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dolomititravel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dolomiti Travel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dolomiti Travel) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Dolomiti Travel bewaart namen en e-mailadressen ten behoeve van de nieuwsbrief. Zodra iemand zich afmeldt voor de nieuwsbrief verwijderen wij alle gegevens. En uiteraard verwijderen wij alle gegevens op verzoek van een betrokkene.

Delen van jouw gegevens met derde partijen

Dolomiti Travel deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dolomiti Travel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uiteraard verkopen wij jouw gegevens niet aan derde partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dolomiti Travel gebruikt alleen functionele cookies ten behoeve van een goede werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dolomiti Travel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dolomititravel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Dolomiti Travel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dolomiti Travel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dolomititravel.nl. Dolomiti Travel heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
• Encryptie van alle gegevens die binnen Dolomiti Travel worden opgeslagen.